Aktuality

Február 2014

Prvé nadnárodné stretnutie projektového partnerstva sa uskutočnilo v Namure (Belgicko) v dňoch 18. až 19. februára 2014. Jeho obsahom bol úvodný seminár zameraný na prezentáciu konceptu spôsobilostí, o ktorý sa projekt opiera. Pilotný projektový výbor bol venovaný prezentácii partnerov a diskusii o cieľoch projektu, časovom harmonograme, metódach práce a rozdeleniu úloh medzi partnermi.

Jún až júl 2014

Uskutočnil sa prieskum názorov účastníkov vzdelávania. Do prieskumu sa zapojili okrem spoločnosti M-PROMEX aj spolupracujúce subjekty – Slovenský červený kríž, Územný spolok Čadca a Občianske združenie Stimulus z Kysuckého Nového Mesta.

Júl 2014

Druhé nadnárodné stretnutie partnerstva sa uskutočnilo v dňoch 23.až 24. júla 2014 v Nimnici (Slovensko). Bolo zamerané najmä na prezentáciu národných kontextov zamestnávania a vzdelávania, prezentáciu výsledkov prvých rozhovorov s účastníkmi vzdelávania. Venovalo sa aj manažmentu a kontrole progresu projektu.

August až september 2015

Do prieskumu sa zapojili aj zamestnanci a riaditelia spolupracujúcich subjektov.

Január 2015

Dňa 15. januára 2015 sa Charleroi (Belgicko) uskutočnilo mimoriadne nadnárodné stretnutie. Predovšetkým bolo venované príprave priebežnej správy o realizácii projektu za obdobie prvého roku činnosti. Boli prezentované prvé výsledky výskumu a aktualizovaný časový harmonogram na najbližšie mesiace.

Október 2015

V dňoch 6. až 8. októbra 2015 sa uskutočnilo tretie riadne nadnárodné stretnutie. Miestom konania bola Barcelona (Španielsko). V rámci nadnárodného stretnutia sa prerokovali dôležité body pokračovania projektu. Súčasťou stretnutia bol aj diseminačný seminár zameraný na šírenie myšlienok a výstupov projektu. Do prezentácie sa zapojili všetci partnermi a súčasťou bol aj okrúhly stôl zostavený z významných odborných a politických predstaviteľov Barcelony a regiónu Katalánska. V rámci programu sme navštívili aj školiace stredisko partnera projektu.

Október až december 2015

Na základe podkladov získaných v jednotlivých etapách prieskumu spracoval belgický partner projektu FTU – Fondation Travail University. Súhrnnú správu – analýzu výsledkov. Správa obsahuje aj odporúčania pre zúčastnené školiace strediská ako aj ostatných záujemcov zo širokej odbornej verejnosti.

December 2015 až január 2016

V súčinnosti so spolupracujúcimi subjektami (SČK ÚS Čadca, OZ Stimulus) boli prerokované výsledky analýzy a odporúčania z nej vyplývajúce a boli urobené dohody o spracovaní akčných plánov zameraných na testovanie vybraných odporúčaní v praxi.

Január 2016

V poradí už štvrté nadnárodné stretnutie projektového partnerstva sa uskutočnilo v dňoch 18. až 20. januára 2016. Miestom konania stretnutia bolo talianske mesto Bologna. Dôležitým bodom bola prezentácia akčných plánov, ktoré sú nástrojom implementácie a diseminácie výsledkov výskumu do praxe spolupracujúcich vzdelávacích stredísk. V rámci programu sme navštívili aj školiace strediská talianskeho partnera SCF zamerané najmä na prácu s osobami so zdravotným postihnutím.

Január až apríl 2016

Prebehlo overovanie (testovanie) bodov akčných plánov.

M-PROMEX, s.r.o. overovalo v praxi zavedenie nového postupu prijímania záujemcov o vzdelávanie a poradenské služby založeného na osobnom pláne začlenenia na trh práce a zlepšenie celkového doprovodu účastníkov.

OZ Stimulus overovalo zavedenie hodnotenia vzdelávania s aktívnou účasťou študujúcich a tiež posilnenie sieťovania a spolupráce v regióne Kysúc.

SČK ÚS Čadca overoval možnosti posilnenia individuálneho a kolektívneho empowermentu a tiež možnosti posilnenia pomoci účastníkom vzdelávania pri prechode na trh práce. Tieto body sa overovali na skupine účastníkov kurzu opatrovania.

V apríli sa uskutočnilo vyhodnotenie. Hodnotenie prijatých akčných plánov bolo pozitívne. Plánované body boli otestované v praxi stredísk.

Jún 2016

V mesiaci jún 2016 končí projekt T-CAP. V júni sa uskutočnili významné diseminačné aktivity.

V dňoch 22. až 22. júna sa uskutočnilo záverečné stretnutie projektového partnerstva v belgickom meste Namur. Súčasťou stretnutia bola aj záverečná konferencia projektu.

Následne po ukončení realizačného obdobia projektu je potrebné ešte vypracovať záverečnú správu a spracovať podklady pre záverečné zúčtovanie.

Niekoľko fotografií zo záverečného seminára:

Bilancovali sme aj v Čadci. Dňa 28.6.2016 sa uskutočnil lokálny záverečný seminár projektu T-CAP v priestoroch Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. Prezentovali sme výstupy z projektu, informovali o nadnárodných stretnutiach projektového partnerstva a tiež o záverečnej konferencii v belgickom Namure.

Fotografie zo záverečného seminára v Čadci: