Partneri projektu

Action Intégrées de Développment (AID)

V projekte T-CAP má pozíciu vedúceho partnera.

Je to federácia združujúca iniciatívy v oblasti sociálneho a profesijného začlenenia, zameriavajúca sa najmä na školenie a zamestnanosť. Združuje celkom 32 školiacich stredísk. Táto sieť usiluje predchádzať nerovnostiam a rôznym formám vylúčenia (sociálne, politické, ekonomické alebo kultúrne). Vo svojich programoch a projektoch usilujú o rozvoj profesionálnych zručností stážistov, ale aj o posilnenie ich osobnej a kolektívnej emancipácie ako aktívnych obyvateľov. AID zastrešuje zapojené centrá aj v oblasti vývoja nových nástrojov, medzinárodných projektov alebo posilňovania kapacít.

www.aid-com.be

Fondation Travail Université (FTU)

Je to združenie, ktoré vzniklo v roku 1967 s cieľom budovať mosty medzi akademickým výskumom a sociálnymi organizáciami vo frankofónnej oblasti Belgicka. V súčasnosti je FTU nezávislá a interdisciplinárna výskumná inštitúcia, ktorá v rámci frankofónneho Belgicka má aj postavenie služieb pre celoživotné vzdelávanie.

FTU rozvíja spoluprácu a synergiu medzi univerzitami frankofónneho Belgicka. Venuje sa nasledovným oblastiam: zmeny v práci a sociálnych vzťahoch, práca a generácie, exklúzia a inklúzia v informačnej spoločnosti, rodové otázky a práca, technológie a spoločnosť.

FTU realizovala veľké množstvo výskumných projektov, zameriava sa tiež na vydávanie publikácií.

www.ftu-namur.org

Fondación Privada Trinijove

Táto súkromná nadácia pôsobí od roku 1985. Usiluje predovšetkým o navrhovanie a používanie nástrojov na prekonávanie situácie exklúzie. Cieľovou skupinou sú ľudia v situácii ohrozenia vylúčením.

Usiluje o vhodnú kombináciu vzdelávacích aktivít, prípravy na zamestnanie alebo podnikanie a voľnočasových aktivít. Usiluje tiež o rozvíjanie štruktúr sociálneho podnikania ako nástroja pracovného začlenenia pre najviac odkázaných klientov. Svoje služby poskytuje účastníkom bezplatne.

Vo svojej práci sa podieľa aj na rôznych projektoch a programoch v rámci Katalánska, Španielska alebo Európskej únie

www.trinijove.org

Institut pour le Développment et la Formation

Inštitút bol vytvorený ako neziskové združenie. Má viac ako dvadsaťročné skúsenosti v oblasti vzdelávania, poradenstva podpory pri pracovnom začleňovaní obyvateľov, zamestnancov alebo nezamestnaných.

Svoju prácu zabezpečuje prostredníctvom interdisciplinárneho tímu odborníkov, aby čo najlepšie uspokojovali potreby ich klientov pre získanie kvalifikácie alebo špecializácie v rôznych sektoroch činnosti. Inštitút je akreditovanou vzdelávacou inštitúciou pre odborné kvalifikácie. Súčasťou práce je aj aktivizácia klientov, projektovo orientované vzdelávanie a individuálna podpora.

www.idf-corse.eu

Grupul Pentru Integrare Europeana

Skupina pre Európsku integráciu je neziskovou mimovládnou organizáciou a vznikla v roku 2002 s hlavným cieľom aktívne prispieť k integračnému procesu Rumunska do Európskej únie. Skupina sa usiluje integrovať odborníkov z rôznych oblastí – univerzitné vzdelávanie, celoživotné vzdelávanie, odborné vzdelávanie, veda a výskum, služby zamestnanosti, úspešní podnikatelia najmä v turizme a IT technológiách, predstavitelia samospráv a výzbnamných regionálnych subjektov.

Hlavné aktivity Skupiny sú vzdelávanie, základný a aplikovaný výskum, štúdie a expertízy, databáza z oblasti základných EÚ informácií, sociálne a zdravotné aktivity, podpora pri hľadaní zamestnania, začatí podnikania, podpora sociálneho a profesijného začlenenia.

Významné miesto v činnosti má aktívne pôsobenie vo veľkom počte medzinárodných projektov financovaných zo zdrojov EÚ (Socrates, Grundtvig, Comenius, Minerva, Erasmus, Lingua, Leonardo da Vinci, Tempus, Youth, PHARE).

www.gie.ro

M-Promex, sro.

Spoločnosť M-PROMEX s.r.o. je súkromná obchodná spoločnosťou podnikateľského typu. Podnikanie je sociálne orientované, spoločnosť prevádzkuje dve chránené dielne (textilná výroba a počítačové spracovanie údajov) určené na zamestnávanie osôb so zdravotným postihnutím. Spoločnosť vykonáva tiež činnosť agentúry podporovaného zamestnávania, čo je podľa slovenskej legislatívy jeden z nástrojov na podporu zamestnávania dlhodobo nezamestnaných a osôb so zdravotným postihnutím. Súčasťou aktivít spoločnosti je aj stredisko pre rozvoj ľudských zdrojov, ktoré pripravuje a realizuje vzdelávacie a poradenské projekty a vzdelávacie kurzy. Cieľovými skupinami sú nezamestnaní, osoby so zdravotným postihnutím, zamestnanci podnikov, spoločností aj verejných inštitúcií. Spoločnosť pôsobí regionálne, pričom usiluje o regionálne aj medzinárodné partnerstvá (sieťovanie).

www.mpromex.sk

Scuola Centrale Formazione (SCF)

SCF je nezisková organizácia pôsobiaca od roku 1975. Predstavuje združenie organizácií poskytujúcich odborné vzdelávanie a prípravu. Združuje 43 organizácií, ktoré majú spolu 90 vzdelávacích centier. Je registrovaná v sieti odborných škôl ako aj v sieti výskumných inštitúcií v rámci Talianska.

Združenie má základný cieľ rozvíjať odborné a celoživotné vzdelávanie, poradenstvo pre túto oblasť a napomáhať sociálnemu a pracovnému začleňovaniu.

SCF sa predovšetkým zameriava na koordináciu a všestrannú podporu združených subjektov. Prispieva v oblasti metodológie, inovácií, transferov dobrých príkladov praxe. V prospech svojich členov podporuje sieťovanie vzťahov na regionálnych, národnej aj medzinárodnej úrovni. Zapája sa aj do európskych vzťahov a projektov.

www.scformazione.org