PÉDAGOGIE de CHANTIER

Program Erasmus+ -Kľúčová aktivia2: Strategické partnerstvá – č.pr. 2014-1FR01-KA202-008634

PREDKLATATEĽ PROJEKTU
Etudes Et Chantiers Corsica, Francúzsko – www.ec-corsica.eu

PARTNERI
M-PROMEX, s.r.o., Slovaquie – www.mpromex.sk
Comité Européen de Coordination, Belgique – www.cecasbl.org
N.KLEISOURA-I.TSIRONIS & SIA OE, Grèce – www.kekneothetiko.gr
Etudes Et chantiers Espace Central, France – www.unarec.org
CEFAL Emilia Romagna, Italie – www.cefal.it

KONTEXT
Európska únia stanovila v rámci stratégie rastu do roku 2020 ambiciózne ciele, ktoré by do roku 2020 chcela dosiahnuť v oblasti zamestnanosti, inovácií, vzdelávania a sociálnej inklúzie.
Projekt, ktorý zapadá do týchto cieľov, je určený pre lektorov a ľudí s rozhodovacími právomocami. Navrhuje vyškoliť v pedagogike na pracovisku, v pedagogickom postupe, kde je skĺbená dimenzia «vzdelávania» s dimenziou «produkcie» premietajúca sa v rámci opatrení odborného vzdelávania alebo opatrení začlenia prostredníctvom ekonomických aktivít. Cieľom je umožniť mladým dospelým ľuďom, ktorí sú trvalo vylúčení z trhu práce, nielen opätovne si nájsť zamestnanie, ale začleniť ich aj do spoločnosti.
Každoročne sa totiž mnoho mladých dospelých Európanov, ktorí «predčasne opustili» školský systém ocitá bez perspektívy profesijného uplatnenia sa. Výučba na pracovisku/stavenisku vytvára skutočnú alternatívu pre mladých dospelých ľudí, ktorí predčasne opustili školu a vytvára skvelú príležitosť zapojiť sa do im prispôsobeného procesu začlenenia.
Výzvou tohto projektu je predovšetkým vyvinúť nástroje ako je vzdelávací modul “Vyškoliť odborných pracovníkov v pedagogike na pracovisku, ” propagovať a rozvíjať tento postup a ponúknuť ho inštitúciám a organizáciám, ktoré by ho mohli realizovať v praxi a ponúkať takýto typ výučby v rámci opatrení začlenenia, určených pre mladých dospelých ľudí, ktorí sú v znevýhodnenej situácii na trhu práce.
Prostredníctvom toho projektu sa bude jednať o valorizáciu práce na konceptoch výučby na pracovisku a výučby prostredníctvom realizácie projektov, ako faktora aktívnej sociálnej inklúzie, o obohatenie v rámci partnerstva existujúcich postupov a metód, výmenu skúsenosti so špecifickými a primeranými opatreniami určenými pre tých, ktorí predčasne odišli zo školy, ako aj o identifikovanie a propagovanie príkladov dobrej praxe.

CIELE
Vyvinúť účinné metódy výučby na pracovisku a výučby prostredníctvom realizácie projektov, určené pre lektorov, ľudí s rozhodovacími právomocami, inštitúcie a organizácie a realizovanie opatrení v prospech mladých dospelých ľudí, ktorí predčasne opustili školský systém, ktorí sú znevýhodnení na trhu práce, ktorí sa ocitajú vylúčení ekonomicky aj sociálne.
Otestovanie týchto opatrení v praxi
Ak sa má jednať prípade výučby na pracovisku o “liek” predčasného opustenia školy mladými dospelými ľuďmi, zdá sa, že je nevyhnuté reagovať v momente “diagnostiky”, predtým než dôjde k trvalému vylúčeniu z trhu práce. Jedná sa teda o mobilizovanie, informovanie a vyškolenie kontaktných osôb (učiteľov, pedagogických poradcov,…) v školských a vzdelávacích organizáciách, v organizáciách ponúkajúcich profesijnú orientáciu, na úradoch práce,…
Tento projekt zavedie do praxe aktívne učenie, ktoré rozlišuje medzi “učením sa ” a “naučením sa”.

DOBA REALIZÁCIE: 2 roky – od 1. septembra 2014 do 31. augusta 2016

01: Zmapovanie príčin predčasného ukončenia školy rizikovými skupinami a zmapovanie existujúcich opatrení v oblasti boja proti predčasnému odchodu zo školského systému. 01.09.14 až 01.02.15

02: Inventúra nástrojov, postupov a vzdelávania umožňujúceho «začleniť» mladých dospelých ľudí, ktorí predčasne opustili školskú dochádzku a od znevýhodnenia na trhu práce. 01.09.14 až 20.03.15

03: Vzdelávací modul «Vyškoliť odborných pracovníkov v metóde výučby na pracovisku». 01.02.15 až 01.08.2015

04: Spracovanie súboru návrhov na lepšie pochopenie miesta výučby na pracovisku a výučby prostredníctvom projektov medzi opatreniami a postupmi začleňovania znevýhodnených cieľových skupín. 01.03.16 až 01.07.2016

05: Spracovanie súboru pomôcok na zvýšenie povedomia/vzdelávania

06: Diseminácia: Internetová stránka, Newslettere, otvorené dvere na pracovisku, záverečné konferencie). 01.09.14 až 01.06.16