Aktuality

September 2015
Začína sa realizácia projektu Pédagogie de Chantier. Projekt trvá od septembra 2014 do augusta 2016. Na realizácii projektu sa bude podieľať projektové partnerstvo skladajúce sa zo 6 členov, z dvoch partnerov z Francúzska a po jednom partnerovi z Belgicka, Talianska, Grécka a Slovenska. Viac informácií o partneroch projektu nájdete na inom mieste tejto webstránky a tiež na projektovej webstránke.

Október 2015
Slovenský partner bol projektovým partnerstvom poverený zorganizovať prvé nadnárodné stretnutie v Bratislave. Naša spoločnosť M-PROMEX, s.r.o. preto v priebehu mesiaca október venovala pozornosť celkovej príprave tohto stretnutia. V rámci prípravy na stretnutie sme si tiež ujasňovali našu pozíciu v projekte a z toho vyplývajúce úlohy. Súčasťou prípravy bolo aj spracovanie návrhu metodiky pre zostavenie národných aj súhrnnej správy 01 venovanej príčinám predčasného odídenia zo školy.

November 2014
V dňoch 5. a 6.11.2015 sa uskutočnilo prvé nadnárodné stretnutie partnerov projektu na Slovensku. Stretnutie organizačne zabezpečoval slovenský partner M-PROMEX s.r.o. Na žiadosť zahraničných partnerov sa stretnutie uskutočnilo v Bratislave. Pripravili sme ho v hoteli BLUE HOTEL kde boli priestory na naše rokovanie a zároveň aj ubytovanie pre účastníkov. Na stretnutí boli prebrané otázky plánovaných výstupov, rozdelenie zodpovedností, odsúhlasený časový harmonogram a formy komunikácie a publicity.
Fotografie účastníkov stretnutia:

November 2014
Slovenský partner M-PROMEX s.r.o. je zodpovedný za spracovanie intelektuálneho výstupu 01 – Zmapovanie príčin predčasného odídenia zo školy. Tu je plánované spracovanie národných správ každým z partnerov a súhrnnej správy za projekt. Slovenský partner pre túto aktivitu spracoval metodiku, ktorá bola následne odsúhlasená na prvom nadnárodnom stretnutí.

December 2014
Dňa 9.12.2014 sa uskutočnilo prvé skypové stretnutie partnerov projektu. Zúčastnili sa ho zástupcovia všetkých partnerov. Prerokované boli otázky napredovania projektu, naplnenia jeho cieľov a dodržiavania harmonogramu projektu. Hlavná pozornosť bola venovaná koordinácia postupu pri spracovaní intelektuálnych výstupov 01 a 02 – Správy o príčinách predčasného odídenia zo školy a Správy o zmapovaní nástrojov na podporu pracovného začlenenia mladých bez ukončeného vzdelania.

Január 2015
Spracovali sme národnú správu o príčinách predčasného odchodu zo školy za Slovensko a región Kysuce. Je to podklad pre spracovanie súhrnnej správy k výstupu 01. Možno konštatovať, že v porovnaní s inými krajinami Slovensko a najmä Kysuce patria k regiónom s relatívne nízkym výskytom predčasného ukončenia školskej dochádzky. Súhrnnú správu je možné pozrieť na webstránke projektu www.pedachantier.eu v časti „Publikácie/Verejnosť/Intelektuálne produkcie/Zmapovanie súčasného stavu“.

Február 2015
Spracovali sme národnú správu o nástrojoch začleňovania tých, ktorí predčasne opustili školu – podklad pre výstup 02 spracovávaný gréckym partnerom. Venovali sme sa nástrojom podporujúcim dokončenie vzdelania a tiež nástrojom podporujúcim začlenenie mladých ľudí bez dokončeného vzdelania na trh práce. Správa je k dispozícii na webstránke projektu v časti „Publikácie/Verejnosť/Intelektuálne produkcie/Inventúra“
Marec 2015
V mesiacoch január až február 2015 sme spracovávali súhrnnú správu o príčinách predčasného odchodu zo školy – výstup 01. Po pripomienkach partnerov sme v marci 2015 dopracovali finálnu verziu dokumentu. Správa je k dispozícii v časti „Publikácie“.
Dňa 10.3.2015 sa uskutočnilo druhé skypové stretnutie. Zameralo sa najmä na kontrolu stavu prác na výstupoch 01 a 02 a tiež na prípravu nadnárodného stretnutia v Clermont-Ferrand

Apríl 2015
Pripravujeme sa na druhé nadnárodné stretnutie partnerov projektu, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. a 29. apríla 2015 vo francúzskom meste Clermont-Ferrand.
Na druhom nadnárodnom stretnutí sa zúčastnili naši traja zástupcovia (Eva Pauková, Jana Lednická, Jozef Pauk, Sr.). Súčasťou tohto stretnutia vo francúzskom Clermont-Ferrande bolo lepšie porozumenie princípom výučby na stavenisku (Pédagogie de Chantier). Tomu veľmi napomohla aj návšteva konkrétnych stavenísk – rekonštrukcia historickej pekárne, rekonštrukcia pôvodného miesta na pranie bielizne na miestnom potoku, rekonštrukcia historickej studne na vodu …

Fotografie:

Máj 2015

V máji sme pokračovali aj v prezentácii príkladov dobrej praxe – skúseností získaných na návšteve Clermont-Ferrandu. Napríklad Jozef Pauk, Sr. v rámci svojho pôsobenia v Národnom projekte Deinštitucionalizácie (transformácia vybraných zariadení sociálnych služieb v rámci Slovenskej republiky) prezentoval svoje skúsenosti z projektu Pédagogie de Chantier v niektorých zariadeniach sociálnych služieb (Osadné, Strážske, Opatovský Sokolec). Tieto skúsenosti môžu byť príkladom pri hľadaní pracovného uplatnenia klientov uvedených zariadení v procese transformácie.
Dňa 7.5.2015 sa uskutočnilo aj dôležité stretnutie s pánom Ing. Vladimírom Gajdošíkom, zástupcom Spolku rodákov Jozefa Kronera v Staškove, na ktorom došlo k dohode o poskytnutí priestorov v Staškove pre potreby etapy experimentácie (do úvahy prichádza pripravované Železničiarske múzeum a Chodník Jozefa Kronera)

Jún 2015
8.6.2015 bolo zorganizované v poradí už tretie skypové stretnutie projektových partnerov. Bolo venované hodnoteniu pokroku projektu, plneniu rozhodujúcich projektových úloh ako aj príprave na spracovanie priebežnej správy o realizácii projektu.
Dňa 29.6.2015 sa uskutočnilo významné diseminačné podujatie. V rámci nadnárodného stretnutia  a záverečného seminára projektu „Rural Heritage Promoter“, ktoré organizoval slovenský partner Agentúra RRI z Považskej Bystrice v Jasenici prezentovali ciele a výstupy projektu Pédagogie de Chantier Jozef Pauk St. a Eva Pauková. Na tejto záverečnej konferencii sa zúčastnilo 26 zahraničných a 10 slovenských účastníkov.
Aj v júni sme využili prítomnosť v niektorých zariadeniach sociálnych služieb na prezentáciu projektu. V zariadeniach sociálnych služieb v Ladomerskej Vieske a Lipke sme informovali vedenie a niektorých zamestnancov.

Júl 2015
23.7.2015 bolo na programe ďalšie (štvrté) skypové stretnutie. Na programe bolo hodnotenie priebežnej správy a tiež príprava nadnárodného stretnutia v Bologni v septembri 2015. Diskutovaný a odsúhlasený bol aj návrh talianskeho partnera CEFAL na rozšírenie partnerstva o Univerzitu v Bologni.

August 2015
V rámci prípravy na nadnárodné stretnutie v Bologni sme navštívili priestory Chodníka Jozefa Kronera a objekt plánovaného Železničiarskeho múzea. Tu po dohode s Ing. Vladimírom Gajdošíkom, predstaviteľom Občianskeho združenia Spolok rodákov Jozefa Kronera v Staškove predpokladáme uskutočnenie etapy overovania Pédagogie de Chantier v praxi.
Počas tejto návštevy sme spracovali fotodokumentáciu, ktorá bola základom pre prezentáciu našich zámerov o vytvorení staveniska pre etapu experimentácie v obci Staškov.
Vybrané fotografie:

September 2015

Dňa 3.9.2015 bolo stretnutie s pánom Ing. Vladimírom Gajdošíkom v Staškove venované konkretizácii podmienok vytvorenia staveniska pre etapu experimentácie.
V súlade s harmonogramom projektu sa v dňoch 16. a 17. septembra 2015 uskutočnilo v poradí tretie nadnárodné stretnutie partnerov projektu v talianskej Bologni. Hlavným bodom rokovania bola príprava lektorov na budúcu etapu experimentácie (praktického overenia metodiky Pédagogie de Chantier). Tejto prípravy sa zúčastnili aj naši 3 zástupcovia Jozef Pauk, Sr., Jozef Pauk Jr.  a Jana Lednická,
Jednotliví partneri projektu tiež prezentovali svoje zámery týkajúce sa vytvorenia staveniska a overovania v praxi.
Fotografie:

September 2015

Bezprostredne po návrate zo stretnutia v Bologni sme začali intenzívnu prípravu na etapu overenia Pédagogie de Chantier (výučby na stavenisku) v praxi nášho regiónu Kysuce.
V závere mesiaca september sme sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny stretli so zástupcami úradu pánom riaditeľom Ing. Miroslavom Marečkom, Ing. Janou Jarošovou a Mgr. Renátou Bojkovou a rokovali sme o možnostiach získania mladých ľudí bez ukončenia vzdelania evidovaných na úrade pre etapu overenia.
Dôležitým zistením bolo to, že počet takýchto evidovaných nezamestnaných je v okrese Čadca veľmi nízky a preto predpokladáme problém so zabezpečením účastníkov overovania z radov nezamestnaných.

Október 2015
Začiatkom októbra sme uskutočnili niekoľko stretnutí na Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti v Čadci, na ktorých sme so zástupcami školy rokovali o možnostiach doplnenia skupiny účastníkov overovania. Zároveň sme prezentovali aj stav prác na projekte Pédagogie de Chantier.
V závere mesiaca október sme o pripravovanej experimentácii informovali zástupcov Občianskeho združenia KERIC v Čadci a požiadali sme o možnosť vhodne do etapy experimentácie začleniť aj účastníkov medzinárodnej dobrovoľníckej služby mládeže, ktorí aktuálne pôsobia na Kysuciach.

November 2015
Na základe vykonanej prípravy v predchádzajúcich týždňoch a pri zohľadnení priaznivej predpovede počasia umožňujúcej práce v exteriéri sme sa rozhodli určiť dátum experimentácie na dni 9. až 13. novembra 2015. Na splnenie tohto cieľa bolo potrebné:
03.11.2015 – uskutočnila sa príprava 5 miestnych lektorov
05.11.2015 – výber účastníkov experimentácie z radov evidovaných nezamestnaných. Spolupráca s úradom práce v Čadci. Bolo celkom pozvaných 20 mladých ľudí, 10 z pozvaných sa výberu zúčastnili, 5 z nich prejavili záujem o zaradenie do overovania. Rešpektovali sme dobrovoľné rozhodnutie prítomných. Ako sa ukázalo neskôr 3 mladí nezamestnaní začali etapu overovania a iba jeden ju aj dokončil.
06.11.2015 – rokovanie s predstaviteľmi Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci a dohoda o zaradení skupiny 9 študentov do overovania.
06.11.2015 – rokovanie s predstaviteľmi Občianskeho združenie KERIC v Čadci. Dohoda o prítomnosti 3 mladých dievčat účastníčok európskej dobrovoľníckej služby na časti overovania. Touto účasťou sme chceli dať overovaniu projektu medzinárodný rámec a zároveň účastníkom overovania poskytnúť možnosť dozvedieť sa viac o dobrovoľníckej službe priamo od jej účastníčok.
06.11.2015 – rokovanie na obecnom úrade v Staškove a kontrola pripravenosti staveniska a celkových podmienok pre etapu experimentácie.

November 2015 – experimentácia
Fáza overovania (experimentácie) projektu Pédagogie de Chantier. Uskutočnila sa v súlade s plánom v období 9.11. – 13.11.2015.
Overovanie začala skupina 12 mladých ľudí (3 evidovaní na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci a 9 študentov Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci. Overovanie ukončila skupina 10 mladých ľudí – 9 študentov a 1 nezamestnaný. Do Staškova sa prišli na nás pozrieť aj 3 mladé dievčatá, ktoré sú na Kysuciach v rámci európskej dobrovoľníckej služby. Tak sme privítali zástupkyne Vietnamu, Holandska a Talianska
Lektorsky za overovanie zodpovedali Mgr. Jozef Pauk, Ml. a PhDr. Jozef Pauk, PhD., St.. Okrem toho pri overovaní pomáhali aj lektori Mgr. Darina Machovčáková, Ing. Vladimír Gajdošík a v jeden deň sa zúčastnila aj Ing. Jana Lednická.
Počas overovania sa mladí ľudia učili prostredníctvom práce na rekonštrukcii objektu železničnej stanice v Staškove na Železničiarske múzeum a tiež prácami na obnove lavičiek Parku Jána Pavla II a Matky Terezy a na udržiavacích prácach na Chodníku Jozefa Kronera.
Napriek priaznivej predpovedi počasia však niektorým plánovaným prácam počasie nežičilo. Napríklad plánované konzervovanie sôch na Chodníku Jozefa Kronera prírodným včelím voskom sa nedarilo pretože na aplikáciu roztopeného vosku je potrebná istá teplota a suchý podklad sôch.
Fotografie z overovania:

November 2015 – Deň otvorených dverí
Dňa 26.11.2015 sa konala v priestoroch Pedagogickej a sociálnej akadémie sv. Márie Goretti v Čadci prezentačná a diseminačná aktivita Deň otvorených dverí. Podobnú aktivitu organizujú v svojich regiónoch postupne všetci partneri projektu.
Podujatie v Čadci sa venovalo prezentácii projektu a najmä prezentácii priebehu a výsledkov praktického overenia výučby na stavenisku v Staškove. Dňa otvorených dverí sa zúčastnilo celkom 28 osôb.
Fotografia účastníkov:

December 2015
Teraz je čas obzrieť sa za predchádzajúcim mesiacom november. Potešiteľné je, že aj samotné overovanie ako aj Deň otvorených dverí mali veľmi pozitívnu odozvu a spätnú väzbu.
Preto je na mieste, aby sme tu poďakovali všetkým lokálnym partnerom podieľajúcim sa na etape overovania – Spolku rodákov Jozefa Kronera v Staškove, Obci Staškov, Pedagogickej a sociálnej akadémii sv. Márie Goretti v Čadci, Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Čadci, Občianskemu združeniu KERIC v Čadci a jej trom dobrovoľníčkam.
Ďakujeme tiež všetkým účastníkom podujatia Deň otvorených dverí.
V decembrovom čísle Staškovských novín bol zverejnený článok o fáze overovania projektu Pédagogie de Chantier.

Január 2016
Dňa 12.1.2016 sa konalo skypové stretnutie projektových partnerov. Hlavným bodom programu bolo hodnotenie a zhrnutie národných správ z uskutočnených lokálnych overovaní výučby na stavenisku.
Venovalo sa aj kontrole stavu prác na jednotlivých výstupoch projektu.
Ďalším bodom bola príprava nadchádzajúceho nadnárodného stretnutia v Bruseli v dňoch 18. a 19. februára 2016.

Február 2016
Dňa 9.2.2016 sa uskutočnila prezentácia projektu Pédagogie de Chantier skupine 15 študentov. Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Prezentáciu vykonal Jozef Pauk, St. V diskusii študenti prejavili záujem o problematiku výučby na stavenisku ako aj o príklady dobrej praxe zo zahraničia.

Marec 2016
Dňa 8. marca 2016 sa konalo skypové stretnutie zamerané predovšetkým na včasnú prípravu a zabezpečenie záverečnej konferencie projektu a lokálnych záverečných konferencií. Prerokovali sa aj otázky priebežnej správy a priebežného hodnotenia projektu.
Dňa 10.3.2016 sa konalo druhé diseminačné stretnutie na pôde Katolíckej univerzity v Ružomberku, na ktorom sa zúčastnilo 10 študentov.

Apríl 2016
Pokračujeme v diseminačných a prezentačných aktivitách.
Dňa 21.4.2016 sa konalo tretie diseminačné stretnutie v rámci Katolíckej univerzity v Ružomberku, na ktorom sa zúčastnilo ďalších 17 študentov.

Máj 2016
Dňa 17. mája 2016 na skypovom stretnutí sa opäť prebrali otázky prípravy záverečnej konferencie a záverečného nadnárodného stretnutia v Bruseli.
Druhé skypové stretnutie v mesiaci máj sa uskutočnilo 30.5.2016. Dolaďovali sa hlavne detaily dopracovania výstupov projektu tak, aby boli pripravené pred záverečnou konferenciou.

Jún 2016
Projekt Pédagogie de Chantier sa blíži k svojmu záveru. Mesiac jún je venovaný príprave záverečnej správy a realizácii záverečných seminárov.
Dňa 16.6.2016 sa konalo skypové stretnutie venované detailom spracovania záverečnej správy a súpisu príloh, ktoré je potrebné k správe doložiť.
Dňa 27.6.5016 sa uskutočnil lokálny záverečný seminár v Čadci, na ktorom boli bilancované aktivity a prezentované spracované intelektuálne výstupy projektu. Účastníci sa mohli zoznámiť s materiálmi a boli pre nich pripravené aj projektové newslettre. Lokálnej záverečnej konferencie sa zúčastnilo celkom 34 osôb.
V priebehu júna sme zabezpečovali obsahovú aj organizačnú prípravu na nadnárodný záverečný seminár, ktorý sa bude konať začiatkom júla v Bruseli.
Fotografie z lokálnej záverečnej konferencie:

Júl 2016
Dňa 5. júla 2016 sa v Bruseli v priestoroch Európskej komisie konala nadnárodná záverečná konferencia projektu.
Slovenského partnera spoločnosť M-PROMEX, s.r.o. zastupovali na konferencii Jozef Pauk Sr., Jana Lednická a Eva Pauková. Za spolupracujúceho partnera Pedagogickú a sociálnu akadémiu sv. Márie Goretti v Čadci sa konferencie zúčastnil zástupca riaditeľky školy pán Ing. Pavol Vlček.
Konferencia sa venovala prezentácii projektu, jeho výsledkov a výstupov. Na konferencii vystúpili zástupcovia všetkých projektových partnerov ako aj viacerí belgickí delegáti.
Po skončení záverečnej konferencie a v nasledujúci deň 6. júla 2016 sa uskutočnilo záverečné stretnutie členov projektového partnerstva, kde rozhodujúcim bodom rokovania bola príprava záverečnej správy a záverečného vyhodnotenia projektu.
Fotografia zo záverečnej konferencie:

August 2016
Posledný mesiac realizácie projektu je v znamení prípravy záverečnej správy a celkového obsahového aj finančného vyhodnotenia projektu.
V Staškove sa dňa 2. augusta 2016 stretla skupina ľudí, ktorí sa najviac pričinili o dobré výsledky projektu a najmä fázy experimentácie. Pri tejto príležitosti sa zúčastnili aj prehliadky interiéru Železničiarskeho múzea v Staškove, ktoré sa pripravuje na svoje otvorenie.
Fotografia z návštevy Železničiarskeho múzea v Staškove: