Základné informácie o projekte

Kontext projektu

Vo vzdelávaní ohrozených cieľových skupín umožňuje prístup založený na kompetenciách zabezpečiť primeranejšie vzdelávanie, prispôsobiť ho situácii na trhu práce a skĺbiť s inými úrovňami vzdelávania alebo rozvoja kompetencií. Je však potrebné konštatovať, že akumulovanie odborných a prierezových kompetencií nepostačuje, ak sa zameriavame na trvalo udržateľnú sociálnu a profesijnú inklúziu najviac ohrozených ľudí.

Preto je potrebné klásť si otázky či spôsob, ktorým sú vzdelávacie postupy uplatňované v partnerských vzdelávacích centrách, posilňuje alebo naopak brzdí rozvoj stážistov v ich schopnosti mobilizovať ich kompetencie, aby dokázali pretransformovať zdroje výučby na skutočné príležitosti sociálneho a profesijného rozvoja. Takáto práca na reflexii a analýze sa koná na báze prístupu založeného na «spôsobilostiach», tak ako to definoval Amartja Sen.

 Metodika projektu

K tomu je potrebné pedagogicky pretransformovať spôsob práce «uschopnenia» nezamestnaných opätovne si vytvoriť sociálne väzby, opätovne sa stať aktívnymi vo vlastnom postupe sociálneho a profesijného uplatnenia sa, ako aj v rozvoji vlastnej samostatnosti . Cieľom je popísať a analyzovať postupy vzdelávania v partnerských vzdelávacích centrách a pochopiť v čom sa ich metódy podieľajú na rozvoji slobody a sociálno-profesijných príležitostí učiacich sa, s cieľom prispieť k spravodlivejšej a správnejšej spoločnosti.

V tomto rámci sa vykoná výskum a analýza v 15 vzdelávacích centrách – v 3 vzdelávacích centrách u každého partnera – aby sme spolu s nimi odhalili, aké sú postupy, organizácia a kontext, ktoré by uľahčili rozvoj «kapacít». Tento postup je participatívny, sú do neho zapojení pracovníci vedenia vzdelávacieho centra, lektori ako aj učiaci sa v každom vzdelávacom centre v jednotlivých etapách postupu.

Cieľom je následne sformulovať odporúčania týkajúce sa vzdelávacích postupov a to tak, aby tieto mohli byť mobilizované a prenesené do ktoréhokoľvek iného vzdelávacieho centra. V rámci tohto cieľa bude 15 centrám zúčastneným vo výskume ponúknuté poradenstvo, ktoré im pomôže implementovať odporúčania do ich vzdelávacích postupov. K tomu budú použité postupy akčného plánu strediska.

Výstupy a dokumenty spracované v projekte

Projekt je otvorený pre všetky subjekty, pre ktoré je náš postup zaujímavý. Počas projektu budú zorganizované tri stretnutia/konferencie, kde sa podelíme o reflexie a diskusie s čo najväčším počtom účastníkov. S tým istým zámerom sú spracované aj externé komunikačné pomôcky, ako napríklad internetová stránka alebo newsletter. Rôzne teoretické a metodické pomôcky spracované v rámci výskumu budú šírené, aby umožnili iným subjektom zoznámiť sa s nimi a to tak s cieľom ich transferu ako aj s cieľom napredovania reflexie o kapacitách.

Pôvod partnerstva

V partnerstve sa stretli aktéri z oblasti odborného vzdelávania alebo vzdelávania dospelých určeného pre nezamestnaných z piatich európskych krajín: Belgicka, Španielska, Francúzska, Talianska a Slovenska. Všetky tieto organizácie zapadajú do európskej stratégie «Európa 2020», zameranej na inteligentné, trvalo udržateľné a inkluzívne hospodárstvo a predovšetkým na ciele týkajúce sa zamestnanosti, výchovy a sociálnej inklúzie.

Títo partneri si však kladú spoločné otázky týkajúce sa primeranosti verejných politík zamestnanosti. S týmito politikami vytváranými jednotlivými štátmi sú nezamestnaní a vzdelávacie centrá konfrontované. Tieto politiky brzdia prácu na emancipácii, ktorú sa tieto centrá snažia rozvíjať so svojimi stážistami. Okrem toho, tieto politiky sa nezdajú byť skutočne pružné z pohľadu trvalo udržateľného umiestňovania nezamestnaných a predovšetkým dlhodobo nezamestnaných na trhu práce.